تنوع محصول برای موفقیت تجارت ضروری است. همه ما می دانیم که تجارت یعنی برآورده کردن نیازهای مشتری. این همان موضوعی است که در بازرگانی کریمی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. به نحوی که اغلب اتصالات و لوله های مورد استفاده در صنایع مختلف در این مجموعه عرضه می شود.